ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

1. Геологиялық барлау жұмыстары, оның ішінде: өнірлік геологиялық-тусіру жұмыстары; қатты пайдалы қазбаларды, уранды, көмірсутекті шикізатты, жер асты суларды қоса алғанда, пайдалы қазбалардың барлық түрлерін іздеу жұмыстары; пайдалы пайдалы қазбалардың барлық түрлеріне іздеу-бағалау жұмыстары; жер асты суларына іздеу-барлау жұмыстары.
2. Геологиялық салада ғылыми - зерттеу, тәжірибелі-эдістемілік және тәжирибелі-конструкторлық жұмыстар.
3. Геофизикалық жұмыстарды орындау.
4. Қатты пайдалы қазбаларға және жер асты суларына ұңғымаларды бұрғылау.
5. Көмірсутекті шикізатқа параметрикалық және тірек ұңғымаларын бұрғылау.
6. Тау-кен қазбаларының өтуі.
7. Ғеологиялық барлау жұмыстарының кешінің жобалау.
8. Зертханалық - талдамалық зерттеулер.
9. Пайдалы қазбалардың кенорындарын геологиялық-экономикалық бағалау, пайдалы қазбалардың кенорындарын пайдалану кондициояларының техникалық - экономикалық негіздемесін әзірлеу және қорларды есептеу.
10. Жүргізілген геологиялық-барлау жұмыстарының нәтижесі бойынша геологиялық мәліметтердің электрондық базасын құру.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Иманғали Нұрсұлтан
 • +7 (7172) 71-71-90
 • n.imangali@minfin.gov.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  3 787 267 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  9 980 391 000₸

  ROA, %

  5,17

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 35 53 75 72 122
  Уставный капитал, тг. 3 175 600 000,00 8 586 070 000,00 8 586 070 000,00 8 586 070 000,00 8 586 070 000,00
  Собственный капитал, тг. 3 138 805 000,00 8 178 026 000,00 7 917 539 000,00 8 121 925 000,00 9 980 391 000,00
  Доходы, тг. 0,00 163 759 000,00 450 882 000,00 1 210 378 000,00 3 787 267 000,00
  Расходы, тг. 45 966 000,00 525 837 000,00 711 369 000,00 1 005 992 000,00 1 426 387 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -36 795 000,00 -371 249 000,00 -260 487 000,00 204 386 000,00 1 960 756 000,00
  Активы, тг. 3 148 399 000,00 8 216 441 000,00 8 074 469 000,00 8 467 990 000,00 10 499 404 000,00
  Обязательства, тг. 9 594 000,00 38 415 000,00 156 930 000,00 346 065 000,00 519 013 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) -0,58 -1,63 -0,80 0,62 5,17
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) -2,34 -6,56 -3,24 2,55 21,66

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 13.09.2016

  Жұмыс тобын құру (жобалық офис) (бұдан әрі - ЖТ)

  орындалды:

  13.09.2016
  Жоспар бойынша: 18.10.2016

  Ведомствоаралық комиссияны (бұдан әрі - ВАК) құру

  орындалды:

  18.10.2016
  Жоспар бойынша: 01.03.2018

  ЖТ-ның отырысы

  орындалды:

  01.03.2018
  Жоспар бойынша: 20.07.2018

  Тәуелсіз кеңесшіге қойылатын талаптар мен шарттарды ЭЖМК қарауына шығару

  орындалды:

  20.07.2018
  ;