ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

производство продукции производственно-технического назначения;
выполнение демеркуризационных работ;
оказание инжиниринговых услуг в строительстве и проектировании;
ввоз, приобретение, хранение, использование, уничтожение прекурсоров;
проведение испытаний продукции аналитического контроля за технологическим процессом и входного контроля сырья и материалов.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Тасмағамбетов Дәурен Болатұлы
 • +7 (7172) 55-92-81
 • d.tasmagambetov@sk.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  4 666 293 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  -478 912 000₸

  ROA, %

  -31,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 439 519 537 543 513
  Уставный капитал, тг. 2 000 000 000,00 2 000 000 000,00 9 550 000 000,00 9 550 000 000,00 13 050 000 000,00
  Собственный капитал, тг. -791 913 000,00 -3 250 967 000,00 5 088 000 000,00 461 658 000,00 -478 912 000,00
  Доходы, тг. 1 388 531 000,00 2 607 657 000,00 3 736 764 000,00 4 718 002 000,00 4 666 293 000,00
  Расходы, тг. 2 716 359 000,00 5 066 711 000,00 8 770 979 000,00 8 589 217 000,00 9 106 863 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -1 327 828 000,00 -2 459 054 000,00 -5 034 215 000,00 -3 871 215 000,00 -4 440 570 000,00
  Активы, тг. 16 116 942 000,00 15 744 929 000,00 21 134 674 000,00 16 072 010 000,00 14 492 698 000,00
  Обязательства, тг. 16 908 855 000,00 18 995 896 000,00 16 045 939 000,00 15 610 352 000,00 14 971 610 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) -8,00 -16,00 -24,00 -24,00 -31,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 168,00 76,00 -99,00 -839,00 927,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 26.07.2016

  Жұмыс тобын құру (жобалық офис) (бұдан әрі - ЖТ)

  орындалды:

  26.07.2016
  Жоспар бойынша: 01.05.2017

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  01.05.2017
  Жоспар бойынша: 31.07.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  12.05.2017
  Жоспар бойынша: 11.05.2017

  Объектілерді сату әдісі мен шарттары бойынша ЭЖМК қарауына ұсыныстарды әзірлеу және енгізу (Бағасы және шарттары; сатуға жататын бөлшектің көлемі; нысаналы инвестордың портреті; активтерді сату стратегиясы(valueproposition); активті сату әдісі;)

  орындалды:

  11.05.2017
  Жоспар бойынша: 31.08.2017

  Сауда-саттықтарды өткізудің басталуы

  орындалды:

  31.08.2017
  Жоспар бойынша: 03.01.2018

  Сауда-саттықтарды өткізудің аяқталуы

  орындалды:

  03.01.2018
  Жоспар бойынша: 31.12.2018

  Сату-сатып алу шартын жасақтау

  ;